Az OWL Web Ontológia Nyelv –
Szemantika és absztrakt szintaxis

(Ez a fordítás a W3C Magyar Irodájának megbízásából, az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium

támogatásával készült)

Az eredeti dokumentum:
OWL Web Ontology Language
Semantics and Abstract Syntax

http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-semantics-20040210/
A lefordított dokumentum:
http://www.w3c.hu/forditasok/OWL/REC-owl-semantics-20040210/main.html
Magyar fordítás (Hungarian translation):
© Pataki, Ernő 2004 (pataki.erno@w3c.hu)
A fordítás státusa:
Kézirat. Lezárva: 2004.12.10.
Utoljára módosítva: 2005.04.25.
Ez a fordítás a W3C engedélyével, a fordításokra előírt formai szabályok szerint, lelkiismeretes szakfordítói munkával készült. Ennek ellenére nem lehet kizárni, hogy hibák maradtak a fordításban. Emellett a magyar fordítás nem is követi feltétlenül az eredeti angol nyelvű dokumentumon végrehajtott jövőbeli változtatásokat. Ezért a fordítás nem tekinthető normatív W3C dokumentumnak. A dokumentum normatív, mindenkori legújabb, hivatalos, angol nyelvű változatát lásd a W3C megfelelő weblapján: http://www.w3.org/TR/owl-semantics/
Megjegyzések a fordításhoz:
1.) A fordítással kapcsolatos olvasói észrevételeket a fordító e-mail címére kérjük.
2.) A fordító a saját megjegyzéseit feltűnően elkülöníti a dokumentum szövegében.
3.) A fordítással kapcsolatos további információkat, valamint a terminológiai kérdések diszkusszióját lásd a Köszönetnyilvánítás és megjegyzések a magyar fordításhoz c. mellékletben.
4.) A W3C Magyar Irodája a lehetőségek szerint lefordíttatja az OWL-ra és az RDF-re vonatkozó W3C ajánlások legtöbb dokumentumát. Ha tehát egy lefordított dokumentumból olyan OWL/RDF dokumentumra történik hipertext-hivatkozás, mely magyar változatban is rendelkezésre áll, akkor a megfelelő link általában a magyar változatra mutat. A kivételt azok a hivatkozások képezik, amelyeknek a W3C szándékai szerint mindenképpen az eredeti dokumentumra kell mutatniuk.
5.) E dokumentum egyes fejezeteiben halmazalgebrai kifejezések tömege szerepel. Ezek operátor-szimbólumait azonban egyes browserek (vagy ezek egyes verziói) nem tudják megjeleníteni, és ez lehetetlenné teheti a dokumentum teljes megértését. Ha az olvasó kis négyszög-szimbólumokat lát a matematikai operátorok helyett, akkor próbálja meg más böngészővel olvasni a dokumentumot. (Tapasztalataink szerint, pl. a W3C Amaya browser-editora és a Mozilla böngésző a matematikai szimbólumokat is kifogástalanul megjeleníti.)
W3C

Az OWL Web Ontológia Nyelv –
Szemantika és absztrakt szintaxis

W3C Ajánlás, 2004. Február 10.

Jelen verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-semantics-20040210/
Legutolsó verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/owl-semantics/
Előző verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-semantics-20031215/
Szerkesztők:
Peter F. Patel-Schneider, Bell Labs Research, Lucent Technologies
Patrick Hayes, IHMC, University of West Florida
Ian Horrocks, Department of Computer Science, University of Manchester

Kérjük, kövesse figyelemmel a dokumentum eredeti angol nyelvű változatára vonatkozó hibajegyzéket, mert ez normatív korrekciókat is tartalmazhat.

Ez a több weblapból álló dokumentum elérhető egy nem normative, egyetlen weblapból álló, összevont formában is (egyelőre csak angol változatban).

A dokumentumról további fordítások is rendelkezésre állnak.


Absztrakt

Ez a dokumentum a W3C Web Ontológia Munkacsoportja által tervezett OWL Web Ontológia Nyelv formális leírása, mely megadja az OWL DL-nek és az OWL Lite-nak, az OWL e két alnyelvének magas szintű, absztrakt szintaxisát. A leírás tartalmaz egy olyan modell-elméleti szemantikát is, mely ezen absztrakt szintaxis segítségével definiálja az OWL ontológiák formális jelentését. A leírásban szerepel egy második modell-elméleti szemantika is, mely az RDF szemantika kiterjesztése, és arra szolgál, hogy RDF gráfok segítségével definiálja az (OWL Full szintű) ontológiák formális szemantikai jelentését. A leírás végül táblázatosan összefoglalja az absztrakt szintaxis RDF gráfokra történő leképezésének szabályait, majd kimutatja e két modell-elméletről, hogy azonosak a következményeik azokra az OWL ontológiákra nézve, amelyek az absztrakt szintaxissal közvetlenül leírhatók.

A dokumentum státusa

Ezt a dokumentumot a W3C Tagjai és más érdekelt résztvevők ellenőrizték, és az Igazgató W3C Ajánlásként hitelesítette. Az Ajánlás elkészítésével a W3C célja és szerepe az, hogy ráirányítsa a figyelmet a specifikációra, és elősegítse annak széles körű alkalmazását. Ez megnöveli a Web használhatóságát, és javítja a Weben történő együttműködést.

Ez a dokumentum annak a hat részből álló W3C Ajánlásnak egyik része, mely az OWL Web Ontológia Nyelvet szabványosítja. Ezt az Ajánlást a W3C Szemantikus Web Munkaprogramja keretében a Web Ontológia Munkacsoport dolgozta ki, és 2004. február 10. dátummal publikálta. (Lásd a Munkaprogram-nyilatkozatot és a, Munkacsoport Alapszabályát).

Az OWL konstrukciójának a dokumentumok korábbi verziójában leírt változatát jelentősen átdolgozták, s ez a konstrukció kielégíti a Munkacsoport technikai követelményeit. A Munkacsoport megvizsgálta az összes beérkezett észrevételt, és elvégezte a szükséges javításokat. Az Ajánlástervezet óta a jelen Ajánlás megszületéséig a dokumentumon végrehajtott módosításokat a Változtatási napló részletezi.

A Munkacsoport szívesen fogadja az észrevételeket a public-webont-comments@w3.org (E-mail archívum) címén, az idevágó technológiák általános vitáját pedig a www-rdf-logic@w3.org (E-mail archívum) címén folytatja.

Rendelkezésre áll egy konszignáció az ismert alkalmazásokról.

A W3C listát vezet továbbá azokról a felfedett szabadalmi igényekről is, amelyek ehhez a munkához kapcsolódnak.

Ez a szekció a dokumentumnak a publikáláskor érvényes státusát rögzíti. Más dokumentumok hatálytalaníthatják ezt a dokumentumot. A legújabb W3C publikációk listája, valamint e technikai riport utolsó kiadása megtalálható a W3C technikai riportok indexében, a http://www.w3.org/TR/ alatt.


Fontos megjegyzések e dokumentum magyar változatáról

A dokumentum fordításának első kiadásában – költségkímélés és a gyorsabb megjelentetés érdekében – nem fordítjuk le a dokumentum néhány olyan részét, amelyekről tudható, hogy az angolul nem olvasóknak csak egy nagyon elenyésző kisebbségét érdekelhetik. Nem fordítjuk le, továbbá a dokumentumhoz tartozó olyan, hipertext hivatkozással elérhető külső dokumentumokat sem, amelyek lényegében olyan kódszövegeket tartalmaznak, amelyeket nem lehet, és nem is szabad lefordítani. Mindenesetre, a nem fordított részeket – szerzői jogi okokból – megtartjuk a szövegben, és a tartalomjegyzékben "[Ang.]" jelzéssel jelöljük meg. Egy következő kiadásban a lefordítható részek esetleg már magyarul fognak megjelenni, most azonban az erőfeszítéseket és a pénzügyi támogatást a magyar olvasó számára fontosabb információk közreadására kell fordítanunk.

A jelen dokumentumban még nem fordított, ún. "nem normatív" részek a következők:

A. függelék: Matematikai bizonyítások (informatív). Olyan információkat tartalmaz, amelyekre még a nyelvet konkrétan implementálóknak sincs feltétlenül szükségük. Ez a függelék ugyanis a megadott leképezések helyességének matematikai bizonyítását adja.

C. függelék: Változtatások a dokumentum korábbi változatain (informatív). Ez a terjedelmes függelék a változtatások historikus jegyzéke, mely lényegében a W3C belső használatára készült, és így valószínűleg érdektelen a magyar olvasók számára, akik már a dokumentum legújabb változatáról készült fordítás alapján kezdhetik meg az OWL-lal való ismerkedést.

Tartalomjegyzék


1. Bevezetés (Informatív)

Ez a dokumentum az OWL Web Ontológia Nyelv specifikációjának egyik darabja. Az OWL Áttekintés leírja a nyelv specifikációjának egyes dokumentumait, valamint azt, hogy ezek miként illeszkednek egymáshoz.

A dokumentum az OWL Web Ontológia Nyelv különböző dialektusainak egymással összefüggő, normatív specifikációit tartalmazza. (Az OWL nyelvet a W3C Web Ontológia Munkacsoport (WebOnt) fejleszti). A Bevezetést követő 2. fejezet az OWL Lite és az OWL DL magas szintű, absztrakt szintaxisát specifikálja. Az OWL Lite az OWL nyelvnek egy részhalmaza, az OWL DL pedig a nyelvnek egy teljesebb dialektusa, amely azonban tartalmaz néhány korlátozást az ontológiák konstrukciójára. E korlátok megszüntetésével végül a teljes OWL nyelvhez jutunk, amelyet OWL Full-nak nevezünk. Ennek azonos a szintaxisa az RDF-ével. Az OWL normatív adatcsere-szintaxisa az RDF/XML [RDF Szintaxis]. Az OWL Referencia dokumentum azt mutatja be, hogy miként használjuk az RDF szintaxist az OWL-ban, az OWL absztrakt szintaxisának RDF gráfokra [RDF Fogalmak] történő leképezését pedig a jelen dokumentum 4. fejezete tartalmazza.

Ez a dokumentum két formális szemantikát specifikál az OWL számára. Ezek egyike, amelyet a 3. fejezetben, absztrakt szintaxis segítségével írunk le, az OWL ontológiák közvetlen, szabványos, modell-elméleti szemantikája. A másik, amelyet az 5. fejezetben találhat meg az olvasó, az RDF Szemantika szókészleti kiterjesztése, mely RDF gráfok formájában adja meg az OWL ontológiák szemantikáját. Ez utóbbi szemantika két változatban áll rendelkezésre: az egyik közelebb áll a közvetlen szemantikához (és így az OWL DL szemantikájához), a másik pedig olyan esetekben használható, ahol osztályokat egyedekként is kezelnünk kell, vagy más olyan esetekben, amelyeket nem lehet absztrakt szintaxissal közvetlenül ábrázolni (és emiatt már az OWL Full szemantikájához tartoznak). Ez a két változat egyébként nagyon közel áll egymáshoz, és csak abban térnek el, hogy miként osztják fel az univerzumot, vagy más szóval: a tématerületet (domain of discourse).

Az A. függelék annak bizonyítását tartalmazza, hogy a közvetlen, és az RDFS-kompatibilis szemantikának ugyanazok a következményei azokra OWL ontológiákra, amelyek megfelelnek egy olyan az absztrakt ontológiának, ahol diszjunkt halmazokat alkotnak az OWL egyedek, az OWL osztályok, az OWL tulajdonságok, valamint az RDF, az RDFS és az OWL strukturális szókészletei. Az A. függelék többek között felvázol egy bizonyítást arra a tételre is, hogy az OWL Full nyelv RDF-kompatibilis szemantikája által produkált következmény (entailment) magában foglalja az OWL DL alnyelv RDFS-kompatibilis szemantikája által produkált összes következményt. És végül, a B. függelék bemutat néhány példát a leképezésre (mapping) és a következményre (entailment).

Ezt a dokumentumot olyan olvasók számára tervezték, akik érdeklődnek az OWL technikai részletei iránt. Ezt a leírást tehát nem a tipikus olvasóknak szánták; nekik valószínűleg előbb az [OWL Útmutató] dokumentumot kellene elolvasniuk. Az OWL szintaxiselemzők és más szintaktikai eszközök fejlesztőit elsősorban a 2. és a 4. fejezet tartalma érdekelheti, míg az OWL következtetőgépek és egyéb szemantikai eszközök fejlesztőinek tájékozódását feltehetőleg a 3. és az 5. fejezet fogja leginkább segíteni.


C. függelék: Változtatások az első kézirat publikálása óta (Informatív)

Ez a függelék informatív módon felsorolja azokat a változtatásokat, amelyeket ezen a dokumentumon az első kézirat vitára bocsátása óta végrehajtottak. Minden olyan lényegi változtatást, amelyet a vita lezárása után akár a szerzők, akár a szerkesztők eszközöltek a dokumentumon, megjelöltük ebben a függelékben. [E függelék magyar fordítását (olvasói igény esetén) esetleg egy későbbi kiadásban közöljük. Lásd az erről szóló fenti megjegyzést – a ford.]

C.1 Substantive changes after Last Call

This section provides information on the post Last Call changes to the document that make changes to the specification of OWL.

C.2 Editorial changes after Last Call

This section provides information on post Last Call editorial changes to the document, i.e., changes that do not affect the specification of OWL.

C.3 Substantive changes after Candidate Recommendation

This section provides information on the post Candidate Recommendation changes to the document that make changes to the specification of OWL.

C.4 Editorial changes after Candidate Recommendation

This section provides information on post Candidate Recommendation editorial changes to the document, i.e., changes that do not affect the specification of OWL.

C.5 Changes since Proposed Recommendation

This section provides information on post Proposed Recommendation changes to the document.


A szókészlet indexe (Informatív)

Az alábbi táblázat hipertext linkeket tartalmaz az OWL szókészlet összes elemeinek, valamint az RDF és RDFS szókészletek egyes elemeinek, különböző szempontú definícióira, illetve ezek magyarázataira. Az első oszlop linkjei az OWL DL elemeit definiáló főbb absztrakt szintaxis tömbök leírásaira mutatnak, amelyek a 2. fejezetben találhatók, a második oszlop linkjei pedig az OWL Lite szókészlet hasonló definícióit célozzák meg. A harmadik oszlop linkjei a szókészlet elemeinek közvetlen-szemantikai definícióira mutatnak, amelyek a 3. fejezetben találhatók. A negyedik oszlop hipertext hivatkozásain keresztül a 4. fejezetben szereplő leképezési táblázat azon soraihoz juthatunk el, amelyekben az adott szókészleti elem absztrakt szintaxisának tripletekre történő lefordítása látható. Az ötödik oszlopban lévő hivatkozásokat követve pedig a szókészlet-következmény elemeinek RDFS-kompatibilis szemantikai definícióinál landolhatunk, amelyeket az 5. fejezet tartalmaz.

A szókészlet kifejezéseinek különféle definícióira mutató hipertext hivatkozások
A szókészlet Absztrakt OWL DL szintaxis Absztrakt OWL Lite szintaxis Közvetlen szeman-
tika
Leképe-
zés triple-

tekre

RDFS- kompa-
tibilis szemantika
owl:AllDifferent 4.1 5.2
owl:allValuesFrom 2.3.2.3 2.3.1.2 3.2 4.1 5.2
owl:AnnotationProperty 2.3.1.3 2.3.2.4 3.2 4.1 5.2
owl:backwardCompatibleWith 2.1 2.1 4.1
owl:cardinality 2.3.2.3 2.3.1.2 3.2 4.1 5.2
owl:Class 2.3.2.1 2.3.1.1 3.3 4.1 5.2
owl:complementOf 2.3.2.2 3.2 4.1 5.2
owl:DatatypeProperty 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
owl:DeprecatedClass 2.3.2.1 2.3.1.1 3.3 4.1 5.2
owl:DeprecatedProperty 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
owl:DataRange 2.3.2.3 2.3.1.2 3.2 4.1 5.2
owl:differentFrom 2.2 2.2 3.3 4.1 5.2
owl:disjointWith 2.3.2.1 3.3 4.1 5.2
owl:distinctMembers 4.1 5.2
owl:equivalentClass 2.3.2.1 2.3.1.1 3.3 4.1 5.2
owl:equivalentProperty 2.3.1.3 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
owl:FunctionalProperty 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
owl:hasValue 2.3.2.3 3.2 4.1 5.2
owl:imports 2.1 2.1 3.4 4.1 5.4
owl:incompatibleWith 2.1 2.1 4.1
owl:intersectionOf 2.3.2.2 3.2 4.1 5.2
owl:InverseFunctionalProperty 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
owl:inverseOf 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
owl:maxCardinality 2.3.2.3 2.3.1.2 3.2 4.1 5.2
owl:minCardinality 2.3.2.3 2.3.1.2 3.2 4.1 5.2
owl:Nothing 2.1 2.1 3.2 4.1 5.2
owl:ObjectProperty 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
owl:oneOf 2.3.2.2 3.2 4.1 5.2
owl:onProperty 2.3.2.3 2.3.1.2 3.2 4.1 5.2
owl:Ontology 2.1 2.1 3.4 4.1 5.2
owl:OntologyProperty 2.3.1.3 2.3.2.4 3.2 4.1 5.2
owl:priorVersion 2.1 2.1 4.1
owl:Restriction 2.3.2.3 2.3.1.2 3.2 4.1 5.2
owl:sameAs 2.2 2.2 3.3 4.1 5.2
owl:someValuesFrom 2.3.2.3 2.3.1.2 3.2 4.1 5.2
owl:SymmetricProperty 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 4.2
owl:Thing 2.1 2.1 3.2 4.1 5.2
owl:TransitiveProperty 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
owl:unionOf 2.3.2.2 3.2 4.1 5.2
owl:versionInfo 2.1 2.1 4.1
rdf:List 4.1 5.2
rdf:nil 4.1 5.2
rdf:type 2.2 2.2 3.3 4.1
rdfs:comment 2.1 2.1 4.1
rdfs:Datatype 4.1 5.2
rdfs:domain 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
rdfs:label 2.1 2.1 4.1
rdfs:Literal 2.3.1.3 2.3.2.3 4.1 4.1 5.2
rdfs:range 2.3.2.4 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2
rdfs:subClassOf 2.3.2.1 2.3.1.1 3.3 4.1 5.2
rdfs:subPropertyOf 2.3.1.3 2.3.1.3 3.3 4.1 5.2

Köszönetnyilvánítás

A DAML+OIL nyelvet, mely az OWL közvetlen előfutára volt, egy ágens jelölőnyelv kidolgozására létrehozott közös, európai-amerikai ad hoc bizottság, a Joint US/EU ad hoc Agent Markup Language Committee fejlesztette ki. Sok olyan elv, mely a DAML+OIL-ban, és így az OWL-ban is megjelenik, korábban már megvolt az OIL (Ontology Inference Layer) rendszerben is.

Ez a dokumentum azoknak a széles körű eszmecseréknek és egyeztetéseknek az eredménye, melyeket a Web Ontológia Munkacsoporton mint egészen belül folytattunk. A résztvevők ebben a munkacsoportban: Yasser alSafadi, Jean-François Baget, James Barnette, Sean Bechhofer, Jonathan Borden, Frederik Brysse, Stephen Buswell, Jeremy Carroll, Dan Connolly, Peter Crowther, Jonathan Dale, Jos De Roo, David De Roure, Mike Dean, Larry Eshelman, Jérôme Euzenat, Tim Finin, Nicholas Gibbins, Sandro Hawke, Patrick Hayes, Jeff Heflin, Ziv Hellman, James Hendler, Bernard Horan, Masahiro Hori, Ian Horrocks, Jane Hunter, Francesco Iannuzzelli, Rüdiger Klein, Natasha Kravtsova, Ora Lassila, Massimo Marchiori, Deborah McGuinness, Enrico Motta, Leo Obrst, Mehrdad Omidvari, Martin Pike, Marwan Sabbouh, Guus Schreiber, Noboru Shimizu, Michael Sintek, Michael K. Smith, John Stanton, Lynn Andrea Stein, Herman ter Horst, David Trastour, Frank van Harmelen, Bernard Vatant, Raphael Volz, Evan Wallace, Christopher Welty, Charles White, and John Yanosy.


A hivatkozások listája

Normatív hivatkozások

[RDF Fogalmak]
Az RDF Erőforrás Leíró Keretrendszer alapfogalmai és absztrakt szintaxisa, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Graham Klyne és Jeremy J. Carroll. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) változat: http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/ .
[RDF Szemantika]
Az RDF Szemantikája, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztő: Patrick Hayes. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) változat: http://www.w3.org/TR/rdf-mt/ .
[RDF Szintaxis]
Az RDF/XML Szintaxis Specifikációja (Átdolgozott kiadás), W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztõ: Dave Beckett. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) változat: http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ .
[RDF Tesztsorozat]
Az RDF Tesztsorozata, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Jan Grant és Dave Beckett. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) változat: http://www.w3.org/TR/rdf-testcases/ .
[XML]
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition). Tim Bray, Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, and Eve Maler, eds. W3C Recommendation 6 October 2000. Latest version is available at http://www.w3.org/TR/REC-xml.
[XML Séma adattípusok]
XML Schema Part 2: Datatypes.. Paul V. Biron and Ashok Malhotra, eds. W3C Recommendation 02 May 2001. Latest version is available at http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

Egyéb hivatkozások

[DAML+OIL]
DAML+OIL (March 2001) Reference Description. Dan Connolly, Frank van Harmelen, Ian Horrocks, Deborah L. McGuinness, Peter F. Patel-Schneider, and Lynn Andrea Stein. W3C Note 18 December 2001. Latest version is available at http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference.
[OWL Útmutató]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Útmutató, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Michael K. Smith, Chris Welty, és Deborah L. McGuinness. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) változat: http://www.w3.org/TR/owl-guide/
[OWL Issues]
Web Ontology Issue Status. Michael K. Smith, ed. 27 June 2003.
[OWL Áttekintés]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Áttekintés, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Deborah L. McGuinness és Frank van Harmelen. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) változat: http://www.w3.org/TR/owl-features/ .
[OWL Referencia]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Referencia, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Mike Dean és Guus Schreiber. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) változat: http://www.w3.org/TR/owl-ref/ .
[RDF Szókészlet]
Az RDF Szókészlet Leíró Nyelv 1.0: RDF Séma, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Dan Brickley és R. V. Guha. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) változat: //www.w3.org/TR/rdf-schema/ .

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!