Az OWL Web Ontológia Nyelv – Áttekintés

(Ez a fordítás a W3C Magyar Irodájának megbízásából, az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium

támogatásával készült)

Az eredeti dokumentum:
OWL Web Ontology Languaguage Overview
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/
A lefordított dokumentum:
http://www.w3c.hu/forditasok/OWL/REC-owl-features-20040210.html
Magyar fordítás (Hungarian translation):
Pataki, Ernő 2004 (pataki.erno@w3c.hu)
A fordítás státusa:
Kézirat. Lezárva: 2004.09.19.
Utoljára módosítva: 2005.04.25.
Ez a fordítás a W3C engedélyével, a fordításokra előírt formai szabályok szerint, lelkiismeretes szakfordítói munkával készült. Ennek ellenére nem lehet kizárni, hogy hibák maradtak a fordításban. Emellett a magyar fordítás nem is követi feltétlenül az eredeti angol nyelvű dokumentumon végrehajtott jövőbeli változtatásokat. Ezért a fordítás nem tekinthető normatív W3C dokumentumnak. A dokumentum normatív, mindenkori legújabb, hivatalos, angol nyelvű változatát lásd a W3C megfelelő weblapján: http://www.w3.org/TR/owl-features/ .
Megjegyzések a fordításhoz:
1.) A fordítással kapcsolatos olvasói észrevételeket a fordító e-mail címére kérjük.
2.) A fordító a saját megjegyzéseit feltűnően elkülöníti a dokumentum szövegében.
3.) A fordítással kapcsolatos további információkat, valamint a terminológiai kérdések diszkusszióját lásd a Köszönetnyilvánítás és megjegyzések a magyar fordításhoz c. mellékletben.
4.) A W3C Magyar Irodája a lehetőségek szerint lefordíttatja az OWL-ra és az RDF-re vonatkozó W3C ajánlások legtöbb dokumentumát. Ha tehát egy lefordított dokumentumból olyan OWL/RDF dokumentumra történik hipertext-hivatkozás, mely magyar változatban is rendelkezésre áll, a megfelelő link általában a magyar változatra mutat. A kivételt azok a hivatkozások képezik, amelyeknek a W3C szándékai szerint mindenképpen az eredeti dokumentumra kell mutatniuk.
W3C

Az OWL Web Ontológia Nyelv – Áttekintés

W3C Ajánlás, 2004. február 10.

Jelen verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/
Legutolsó verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/owl-features/
Előző verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-features-20031215/
Szerkesztők:
Deborah L. McGuinness (Knowledge Systems Laboratory, Stanford University) d l m at k s l dot stanford dot edu
Frank van Harmelen (Vrije Universiteit, Amsterdam) Frank.van.Harmelen@cs.vu.nl

Kérjük, kövesse figyelemmel a dokumentum eredeti angol nyelvű változatára vonatkozó hibajegyzéket, mert ez normatív korrekciókat is tartalmazhat.

A dokumentumról további fordítások is rendelkezésre állnak.


Absztrakt

Az OWL Web Ontológia Nyelvet olyan alkalmazások számára fejlesztették ki, amelyek célja már nem az információ ember számára történő puszta bemutatása, hanem az információ tartalmának gépi feldolgozása. Az OWL nyelv nagyobb mértékben segíti a webtartalom gépi értelmezését, mint az XML, az RDF és az RDF Séma (RDF-S), mert bővített szókészletet, illetve formális szemantikát kínál. Az OWL három alnyelvből áll: OWL Lite, OWL DL és OWL Full, amelyek kifejező ereje ebben a sorrendben növekszik.

Ez a dokumentum azok számára készült, akik egy első benyomást kívánnak szerezni az OWL képességeiről. Ez egy bevezetés az OWL nyelvbe, mely kötetlen stílusban ismerteti az OWL mindhárom alnyelvének jellegzetességeit. Az anyag megértését segítheti némi RDF Séma-ismeret, de ez nem feltétlenül szükséges. E bevezető dokumentum elolvasása után az érdeklődők az OWL Útmutató című anyaggal mélyíthetik tovább ismereteiket, mely már részletes leírások és terjedelmes példák segítségével mutatja be az OWL lehetőségeit. Az OWL normatív, formális difinícióját pedig az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis című dokumentum tartalmazza.


A dokumentum státusa

Ezt a dokumentumot a W3C Tagjai és más érdekelt résztvevők ellenőrizték, és az Igazgató W3C Ajánlásként hitelesítette. Az Ajánlás elkészítésével a W3C célja és szerepe az, hogy ráirányítsa a figyelmet a specifikációra, és elősegítse annak széles körű alkalmazását. Ez megnöveli a Web használhatóságát, és javítja az együttműködést a Weben.

Ez a dokumentum annak a hat részből álló W3C Ajánlásnak egyik része, mely az OWL Web Ontológia Nyelvet szabványosítja. Ezt az Ajánlást a W3C Szemantikus Web Munkaprogramja keretében, a Web Ontológia Munkacsoport dolgozta ki, és 2004. február 10. dátummal publikálta. (Lásd a Munkaprogram-nyilatkozatot és a Munkacsoport Alapszabályát.)

Az OWL konstrukciójának a dokumentumok korábbi verziójában leírt változatát jelentősen átdolgozták, s ez a konstrukció kielégíti a Munkacsoport technikai követelményeit. A Munkacsoport megvizsgálta az összes beérkezett észrevételt, és elvégezte a szükséges javításokat. Az Ajánlástervezet óta a jelen Ajánlás megszületéséig a dokumentumon végrehajtott módosításokat a Változtatási napló részletezi.

A Munkacsoport szívesen fogadja az észrevételeket a public-webont-comments@w3.org (E-mail archívum) címén, az idevágó technológiák általános vitáját pedig a www-rdf-logic@w3.org (E-mail archívum) címén folytatja.

Rendelkezésre áll egy konszignáció az ismert alkalmazásokról.

A W3C listát vezet azokról a felfedett szabadalmi igényekről is, amelyek ehhez a munkához kapcsolódnak.

Ez a szekció a dokumentumnak a publikáláskor érvényes státusát rögzíti. Más dokumentumok hatálytalaníthatják ezt a dokumentumot. A legújabb W3C publikációk listája, valamint e technikai riport utolsó kiadása megtalálható a W3C technikai riportok indexében a http://www.w3.org/TR/ alatt.


Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés
  1. A javasolt olvasási sorrend
  2. Miért van szükség az OWL-ra?
  3. Az OWL három alnyelve
  4. A dokumentum szerkezete
 2. A nyelv szinopszisa
  1. Az OWL Lite szinopszisa
  2. Az OWL DL és az OWL Full szinopszisa
 3. Az OWL Lite nyelv leírása
  1. OWL Lite RDF Séma-elemek
  2. OWL Lite egyenlőség és különbözőség
  3. OWL Lite tulajdonságjellemzők
  4. OWL Lite tulajdonságkorlátozások
  5. OWL Lite korlátozott kardinalitás
  6. OWL Lite osztályok metszete
  7. OWL adattípusok
  8. OWL Lite header-információk
  9. OWL Lite annotaciótulajdonságok
  10. OWL Lite verziókezelés
 4. Az OWL DL és az OWL Full inkrementális nyelvleírása
 5. Összefoglalás
 6. A hivatkozások listája
 7. Köszönetnyilvánítás
 8. Változtatási napló

1. Bevezetés.

Ez a dokumentum az OWL Web Ontológia Nyelvet írja le. Ezt a nyelvet olyan alkalmazások céljaira dolgozták ki, amelyeknek az a feladatuk, hogy a dokumentumokban tárolt információt feldolgozzák ahelyett, hogy azt egyszerűen csak bemutatnák az ember számára. Az OWL lehetővé teszi, hogy explicit módon ábrázoljuk egy meghatározott szókészlet kifejezéseinek jelentését, valamint ezek összefüggéseit. A fogalmak és a köztük lévő kapcsolatok ilyen ábrázolását hívjuk ontológiának. Az OWL szemantikai kifejezőképessége jóval nagyobb, mint az XML, RDF és RDF-S nyelveké, ezért felülmúlja ezek lehetõségeit a géppel értelmezhető webtartalom ábrázolásában. Az OWL tulajdonképpen a DAML+OIL web ontológia nyelv továbbfejlesztett változata, mely már magába építi a DAML+OIL tervezésében és alkalmazásában szerzett tapasztalatokat is.

1.1 A javasolt olvasási sorrend

Az OWL nyelvet több dokumentum írja le, amelyek különböző célokra készültek, és más-más olvasóközönség igényeit elégítik ki. Ezek alábbi felsorolása és bemutatása segítheti az olvasót a tájékozódásban:

Az első négy dokumentum javasolt olvasási sorrendje megegyezik a felsorolásuk sorrendjével, mert ez a technikai tartalom egyre mélyebb és konkrétabb kifejtését jelzi. A két utolsó dokumentum pedig kiegészíti a nyelv dokumentációját.

A fordító megjegyzése:

Azok az olvasók, akik csak most kezdenek ismerkedni a Web ontológiákkal, és így nem rendelkeznek RDF vagy DAML+OIL előismeretekkel, valószínűleg szívesebben olvasnák "nulladik" bevezetésként az OWL Alkalmazási esetek és követelmények leírását, mielőtt az OWL Áttekintés olvasására rátérnének. Az előbbi dokumentum ugyanis bevezeti az olvasót az ontológiák világába, és általánosan ismerteti az OWL nyelv céljait, alapelveit, elvárt képességeit és tipikus alkalmazásait. Az OWL Áttekintés dokumentum inkább azok számára lehet a legjobb bevezető anyag, akik már ismernek valamilyen ontológiafejlesztő nyelvet, és gyorsan szeretnék áttekinteni az OWL által kínált (többlet)lehetőségeket.

1.2 Miért van szükség az OWL-ra?

A Szemantikus Web víziója egy olyan jövőbeli Web, amelyen az információknak explicit jelentést adunk, megkönnyítve ezáltal a gépeink számára a Weben tárolt információk automatikus feldolgozását és integrálását. A Szemantikus Web az XML egyéni tegeket definiáló lehetőségeire, valamint az RDF flexibilis adatábrázoló képességeire épít. Az RDF feletti első szint, ami szükséges a Szemantikus Webhez, egy ontológia nyelv, amellyel formálisan le tudjuk írni a webdokumentumokban használt terminológia jelentését. Ha elvárjuk a gépeinktől, hogy képesek legyenek hasznos következtetéseket levonni e dokumentumok tartalmából, akkor a leíró nyelv szemantikájának meg kell haladnia az RDF Séma alapvető szemantikáját. Az OWL Alkalmazási esetek és követelmények című dokumentum további részleteket közöl az ontológiákról. Ez hat alkalmazási eset elemzésén keresztül indokolja egy Web-ontológia nyelv szükségességét, majd részletezi az OWL általános tervezési céljait, a nyelvvel szemben támasztott követelményeket, valamint azokat a speciális célokat, amelyeket csak bizonyos alkalmazások igényei miatt kell megvalósítani.

Az OWL nyelvet úgy tervezték meg, hogy betöltse egy ilyen Web-ontológia nyelv szerepét. Az OWL része annak az egyre vastagodó W3C ajánláskötegnek, amelyik a Szemantikus Webhez kapcsolódik:

1.3 Az OWL három alnyelve

Az OWL három, rendre növekvő kifejező erejű alnyelvből áll, amelyeket specifikus fejlesztői és felhasználói közösségek céljaira terveztek.

E három alnyelv mindegyike az egyszerűbb elődjének kiterjesztése abban a tekintetben, hogy mit lehet vele legálisan kifejezni, és abban a tekintetben is, hogy a velük ábrázolt ontológiából mit lehet érvényesen kikövetkeztetni. E nyelvekre vonatkozóan az alábbi kijelentések érvényesek (a fordítottjuk azonban nem):

Azok az ontológiafejlesztők, akik használni akarják az OWL nyelvet, jó ha megfontolják, melyik alnyelv a legalkalmasabb a céljaikra. Az OWL Lite és az OWL DL közötti választás attól függ, hogy a felhasználónak milyen mértékben van szüksége az OWL DL nagyobb kifejező erejű nyelvi konstrukcióira. Az OWL DL és az OWL Full közötti döntés kritériuma pedig az, hogy a felhasználó milyen mértékben igényli az RDF Séma meta-modellező eszközeit (például osztályok osztályának definiálása, vagy tulajdonságok kapcsolása osztályokhoz). Amikor OWL Full-t használunk, a következtetés szoftvertámogatása az OWL DL esetéhez képest kevésbé valószínű, mivel komplett OWL Full implementációk jelenleg még nem ismeretesek.

Az OWL Full tehát az RDF kiterjesztésének tekinthető, míg az OWL Lite és DL inkább az RDF egy korlátozott nézetének a kiterjesztéseként foghatók fel. Minden OWL (Lite, DL, Full) dokumentum egyben RDF dokumentum is, és minden RDF dokumentum egyben OWL Full dokumentum is, ugyanakkor nem minden RDF dokumentum tekinthető legális OWL Lite vagy OWL DL dokumentumnak. Ezért bizonyos óvatosságra van szükség, amikor a felhasználó egy RDF dokumentumot kíván OWL környezetbe átvinni. Amikor az OWL DL vagy az OWL Lite kifejezőképességét megfelelőnek találjuk, ügyelnünk kell arra is, hogy az eredeti RDF dokumentum megfeleljen azoknak a korlátozásoknak, amelyeket az OWL Lite és az OWL DL támaszt a dokumentummal szemben. Egyebek között explicit módon biztosítanunk kell, hogy minden URI, amely egy osztály neveként szerepel, owl:Class típusú legyen (és ugyanez áll a tulajdonságokra is), továbbá garantálnunk kell, hogy minden egyed legalább egy OWL osztályhoz tartozik (minimum az owl:Thing osztályhoz), és még azt is biztosítanunk kell, hogy az osztályokhoz, a tulajdonságokhoz és az egyedekhez tartozó URI-k diszjunkt halmazokat alkossanak. Az OWL DL-re és az OWL Lite-ra vonatkozó ilyen, és egyéb korlátozások részleteit az OWL Referencia dokumentum E. függeléke tartalmazza.

1.4 A dokumentum szerkezete

Ez az anyag először az OWL Lite jellemzőit tárgyalja, majd pedig az OWL DL-ben és az OWL Full-ban rendelkezésre álló további lehetőségeket ismerteti. (Ez utóbbi kettő lényegében ugyanazokat a többletlehetőségeket nyújtja, de ezek kombinálása tekintetben az OWL Full jóval engedékenyebb.)

2. A nyelv szinopszisa

Ez a szekció az OWL Lite, az OWL DL és az OWL Full nyelvi lehetőségeinek vázlatát és gyorsindexét tartalmazza. Az ebben a dokumentumban dőlt betűvel szedett kifejezések mind OWL kifejezések. Az rdf: és rdfs: prefixek arra utalnak, hogy az utánuk következő kifejezések már az RDF-ben, illetve az RDF Sémában is szerepelnek. A többi kifejezést az OWL vezette be. Így tehát az rdfs:subPropertyOf pl. azt jelzi, hogy a subPropertyOf kifejezés már szerepel az RDF-S szókészletben (azaz gyakorlatilag az rdfs névtér része). Hasonlóképpen, az "Osztály" fogalomnak owl:Class formában történő feltüntetése azt jelenti, hogy ezt a kifejezést az OWL a maga számára pontosította.

2.1 Az OWL Lite szinopszisa

Az alábbi lista az OWL Lite nyelvi konstrukcióit foglalja össze.

RDF Séma-elemek: Egyenlőség/Különbözőség: Tulajdonságjellemzők:
Tulajdonság- korlátozások: Korlátozott kardinalitás: Header-információk:
Osztályok metszete: Verziókezelés: Annotációtulajdonságok:
Adattípusok:

2.2 Az OWL DL és az OWL Full szinopszisa

Az alábbi lista az OWL DL és az OWL Full azon nyelvi konstrukcióit sorolja fel, amelyek az OWL Lite-hoz képest újak, vagy kiterjesztett jelentésűek.

Osztályaxiómák: Osztálykifejezések Boole-algebrai kombinációi:
Tetszőleges kardinalitás: Értékadás:

3. Az OWL Lite nyelv leírása

Ez a szekció az OWL Lite nyelvi lehetőségeinek kötetlen leírását tartalmazza. Itt nem tárgyaljuk a nyelvi elemek specifikus szintaxisát (a definíciókat lásd az OWL Referencia anyagban). Minden nyelvi elem leírása tartalmaz egy-egy hiperlinket az OWL Útmutató megfelelő szakaszára, ahol további példák és alkalmazási tanácsok is találhatók.

A fordító megjegyzése:

Az alábbi leírásokban egyes fordított szórendű, angol nyelvű OWL állítmányokat csak úgy lehet – az OWL nyelv szintaxisát is figyelembe véve – értelmesen magyarra fordítani, hogy a magyar szövegben valamilyen jellel előreutalunk az állítmányhoz tartozó tárgyra. Erre a célra itt a tilde (~) karaktert használjuk (ez pusztán csak fordítási segédlet, nem legális OWL szintaxis-elem!). Ha ennek a helyére képzeljük az állítmányt követő tárgyat, akkor a kijelentés (triplet) OWL értelemben helyes lesz, és magyarul is viszonylag jól olvasható. Például: az "X isSubclassOf Y" OWL/RDF kifejezést így fordítjuk: "X alosztálya ~nak Y", és így olvassuk: X alosztálya az Y-nak . (Lásd a tilde használatának részletes diszkusszióját egy másik dokumentum fordítói megjegyzésben)

Az OWL Lite az OWL nyelvnek csupán néhány lehetőségét alkalmazza, és több megkötést tartalmaz ezek használatára is, mint az OWL DL vagy az OWL Full. Például az OWL Lite osztályai csak névvel rendelkező (röviden: nevesített) főosztályként (named superclasses) definiálhatók, vagyis egy főosztály nem lehet tetszőleges kifejezés. Emellett az osztálykorlátozásoknak is csak bizonyos típusai használhatók. Egyenértékűségi, valamint alosztályi relációk szintén csak nevesített osztályok között megengedettek, tetszőleges osztálykifejezések között tehát nem. Hasonlóképpen, az OWL Lite-ban a korlátozások is csak nevesített osztályokat használhatnak. Az OWL Lite a kardinalitás fogalmát is szűkíti: a kardinalitás értéke itt kifejezetten csak 0 vagy 1 lehet.

3.1 OWL Lite RDF Séma-elemek

Az RDF Sémával kapcsolatos OWL Lite komponensek a következők:

3.2 OWL Lite egyenlőség és különbözőség

Az alábbi OWL Lite elemek az Egyenlőség és a Különbözőség fogalomköréhez kapcsolódnak:

3.3 OWL Lite tulajdonságjellemzők

Az OWL Lite speciális jellemzőket tartalmaz, amelyekkel információkat adhatunk meg a tulajdonságokról és ezek értékeiről. Az ObjectProperty és a DatatypeProperty közötti különbségekről fentebb, a Tulajdonság leírásánál már szóltunk.

3.4 OWL Lite tulajdonságkorlátozások

Az OWL Lite lehetővé teszi, hogy korlátozásokat alkalmazzunk arra vonatkozólag, hogy egy osztály egyedei hogyan használhatják a tulajdonságokat. Ezeket a korlátozásokat (és a következő alszekcióban szereplő kardinalitáskorlátozásokat) az owl:Restriction kontextuson belül használjuk. Az owl:onProperty (~ Tulajdonságra) elem jelöli meg a korlátozandó tulajdonságot. Az alábbi két korlátozás azt deklarálja, hogy mely értékek használhatók a jellemzett tulajdonság esetében, a következő szekcióban szereplő korlátozások pedig azt, hogy hány érték használható.

3.5 OWL Lite korlátozott kardinalitás

Az OWL Lite tartalmazza a kardinalitásérték korlátozásának egy limitált formáját. Az OWL (és OWL Lite) kardinalitáskorlátozásait helyi korlátozásoknak nevezzük, minthogy ezeket mindig csak egy adott osztály viszonylatában alkalmazzuk egy tulajdonságra. Más szóval, az ilyen korlátozások csak azon egyedek valamely tulajdonságának kardinalitását korlátozzák, amelyek a megnevezett osztályhoz tartoznak. Az OWL Lite kardinalitáskorlátozása azért limitált, mert csak olyan kijelentéseket tehetünk a kardinalitás értékére, hogy az 0 vagy 1. (Az OWL Lite tehát nem engedélyezi a tetszőleges kardinalitást, szemben OWL DL és az OWL Full alnyelvvel).

A kardinalitás fenti, korlátozott formáinak nevei helyett a téma vitája során alternatív nevek is szóba kerültek. Az érvényben lévő ajánlások szerint az ilyen nevek csak előtét-rendszerekben alkalmazhatók. Erről a témáról további információk találhatók a nyilvánosan elérhető "webont" levelezőlista legrelevánsabb hozzászólásában, a http://lists.w3.org/Archives/Public/www-webont-wg/2002Oct/0063.html weblapon.

3.6 OWL Lite osztályok metszete

Az OWL Lite tartalmaz egy halmazmetszet képző konstrukciót, de korlátozza ennek használatát.

3.7 OWL adattípusok

Az OWL az RDF mechanizmusait használja az adatok leírására. Az OWL beépített adattípusait részletesebben az OWL Útmutató dokumentum adattípusokkal foglalkozó szakasza ismerteti, mely nagymértékben az XML Séma adattípusait veszi át.

3.8 OWL Lite header-információk

Az OWL Lite támogatja az olyan fogalmakat, mint ontológiabeágyazás, ontológiakapcsolatok és információ csatolása ontológiákhoz. Lásd az OWL Referencia anyagot a részletek, az OWL Útmutatót pedig az alkalmazási példák áttekintése céljából.

3.9 OWL Lite annotaciótulajdonságok

Az OWL Lite lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket (annotációkat) fűzzünk osztályokhoz, tulajdonságokhoz, egyedekhez, és ontológia-headerekhez. Az annotációk használatára vonatkozóan bizonyos korlátozások érvényesek. A részletekkel kapcsolatban lásd az annotálásról szóló szekciót az OWL Referencia dokumentumban.

3.10 OWL Lite verziókezelés

Az RDF már tartalmaz egy kisebb szókészletet a verziók adminisztrálásával kapcsolatos információk leírására. Az OWL jelentősen kiterjeszti ezt a szókészletet. A részleteket lásd az OWL Referenciánál.

4. Az OWL DL és az OWL Full inkrementális nyelvleírása

Az OWL DL és az OWL Full ugyanazt a szókészletet használja, habár az OWL DL bizonyos korlátozás alá esik. Nagyjából arról van szó, hogy az OWL DL szigorú típus-elkülönítést igényel. Ennél egy osztály nem lehet egyidejűleg egyed vagy tulajdonság is, és egy tulajdonság nem lehet egyidejűleg egyed vagy osztály is. Ez azt jelenti például, hogy nem alkalmazhatunk korlátozásokat az OWL saját nyelvi elemeire (ami az OWL Full esetében megengedett). Továbbá: az OWL DL megköveteli, hogy a tulajdonságok vagy objektumtulajdonságok, vagy adattípus-tulajdonságok legyenek. Az adattípus-tulajdonságok (DatatypeProperties) lényegében relációk osztályok egyedei és RDF literálok, vagy XML adattípusok között. Az objektumtulajdonságok (ObjectProperties) pedig olyan relációk, amelyek két osztály egyedeit kapcsolják össze. Az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis dokumentum bővebben kifejti ezeket a megkülönböztetéseket és korlátokat. Az alábbiakban bemutatjuk az OWL DL és az OWL Full szókészletét, amellyel ezek az alnyelvek kibővítik az OWL Lite konstrukcióit.

5. Összefoglalás

Ez a dokumentum a Web Ontológia Nyelv áttekintése, mely röviden bemutatja, hogy miért van szükség egy Web-ontológia nyelvre, és hogy az OWL hogyan viszonyul a többi W3C nyelvhez. Ezt követően összefoglaló leírását adja az OWL nyelv három alnyelvének: az OWL Lite, OWL DL és OWL Full nyelveknek, majd vázlatosan felsorolja ezek nyelvi konstrukcióit. Ez a dokumentum a "Feature Synopsis Document" kiegészített változata, mely tömören definiálja, és egyszerű példákkal szemlélteti az egyes nyelvi konstrukciókat. Ebből a dokumentumból gyakran történik hivatkozás az OWL referencia, az OWL Útmutató és az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis című dokumentumokra, amelyek a részleteket tárgyalják. A dokumentum előző verziói (2003. december 15, 2003. szeptember 5, 2003. augusztus 18, 2003. július 30, 2003. május 1, 2003. március 20, 2003. Január 2, 2002. július 29, 2002. július 8, 2002. június 23, 2002. május 26, és 2002. május 15) lehetőséget adnak arra, hogy történetileg áttekintsük az OWL Lite fejlődését, és mindazokat a kérdéseket, amelyek ennek során felmerültek és megvitatásra kerültek.

A hivatkozások listája

[OWL Útmutató]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Útmutató, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Michael K. Smith, Chris Welty, and Deborah L. McGuinness. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: OWL Web Ontology Language Guide http://www.w3.org/TR/owl-guide/ .
[OWL Referencia]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Referencia, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Mike Dean and Guus Schreiber. A mindenkori legutolsó verzióangol eredetiben: OWL Web Ontology Language Reference http://www.w3.org/TR/owl-ref/ .
[OWL Szemantika és absztrakt szintaxis]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Szemantika és absztrakt szintaxis, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Peter F. Patel-Schneider, Pat Hayes, and Ian Horrocks. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: OWL Web Ontology Language Semantics and Abstract Syntax http://www.w3.org/TR/owl-semantics/ .
[OWL Tesztsorozat]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Tesztsorozat, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Jeremy J. Carroll and Jos De Roo. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: OWL Web Ontology Language Test Cases http://www.w3.org/TR/owl-test/ .
[OWL Alkalmazások és követelmények]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Alkalmazási esetek és követelmények, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Jeff Heflin. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: OWL Web Ontology Language Use Cases and Requirements http://www.w3.org/TR/webont-req/ .
[OWL Nyitott kérdések]
Web Ontology Issue Status. Szerkesztő: Michael K. Smith, 2003. november 1.
[DAML+OIL Referencia]
DAML+OIL Reference Description . Dan Connolly, Frank van Harmelen, Ian Horrocks, Deborah L. McGuinness, Peter F. Patel-Schneider, and Lynn Andrea Stein. W3C Note 18 December 2001.
[XML]
Extensible Markup Language (XML).
[XML Séma]
XML Schema .
[XML Séma 2]
XML Schema Part 2: Datatypes - W3C Recommendation, World Wide Web Consortium, 2 May 2001.
[RDF/XML Szintaxis]
Az RDF/XML Syntaxis Specifikációja (átdolgozott kiadás), W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztő: Dave Beckett. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: RDF/XML Syntax Specification (Revised) http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ .
[RDF Alapfogalmak]
Az RDF Erőforrás Leíró Keretrendszer alapfogalmai és absztrakt szintaxisa, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Graham Klyne and Jeremy J. Carroll. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/ .
[RDF Séma]
Az RDF Szókészlet Leíró Nyelv 1.0: RDF Séma, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Dan Brickley and R. V. Guha. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ .
[RDF Szemantika]
Az RDF Szemantikája, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztő: Patrick Hayes. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: RDF Semantics http://www.w3.org/TR/rdf-mt/ .
[Leíró Logika]
The Description Logic Handbook. Franz Baader, Diego Calvanese, Deborah McGuinness, Daniele Nardi, Peter Patel-Schneider, editors. Cambridge University Press, 2003; and Description Logics Home Page.

Köszönetnyilvánítás

Ez a dokumentum azoknak a széles körű eszmecseréknek és egyeztetéseknek az eredménye, melyeket a Web Ontológia Munkacsoporton mint egészen belül folytattunk. A résztvevők ebben a munkacsoportban: Yasser alSafadi, Jean-François Baget, James Barnette, Sean Bechhofer, Jonathan Borden, Frederik Brysse, Stephen Buswell, Jeremy Carroll, Dan Connolly, Peter Crowther, Jonathan Dale, Jos De Roo, David De Roure, Mike Dean, Larry Eshelman, Jérôme Euzenat, Tim Finin, Nicholas Gibbins, Sandro Hawke, Patrick Hayes, Jeff Heflin, Ziv Hellman, James Hendler, Bernard Horan, Masahiro Hori, Ian Horrocks, Jane Hunter, Francesco Iannuzzelli, Rüdiger Klein, Natasha Kravtsova, Ora Lassila, Massimo Marchiori, Deborah McGuinness, Enrico Motta, Leo Obrst, Mehrdad Omidvari, Martin Pike, Marwan Sabbouh, Guus Schreiber, Noboru Shimizu, Michael Sintek, Michael K. Smith, John Stanton, Lynn Andrea Stein, Herman ter Horst, David Trastour, Frank van Harmelen, Bernard Vatant, Raphael Volz, Evan Wallace, Christopher Welty, Charles White, and John Yanosy.

Változtatási napló az első publikált munkaanyaghoz képest

Változtatások az Elõzetes ajánlástervezet dokumentumhoz képest

Változtatások az Ajánlástervezet dokumentumhoz képest


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!