Az OWL Web Ontológia Nyelv –
Tesztsorozat

(Ez a fordítás a W3C Magyar Irodájának megbízásából, az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium

támogatásával készült)

Az eredeti dokumentum:
OWL Web Ontology Language
Test Cases

http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-test-20040210/
A lefordított dokumentum:
http://www.w3c.hu/forditasok/OWL/REC-owl-test-20040210.html
Magyar fordítás (Hungarian translation):
Pataki, Ernő 2004 (pataki.erno@w3c.hu)
A fordítás státusa:
Kézirat. Lezárva: 2004.12.12.
Utoljára módosítva: 2005.04.25.
Ez a fordítás a W3C engedélyével, a fordításokra előírt formai szabályok szerint, lelkiismeretes szakfordítói munkával készült. Ennek ellenére nem lehet kizárni, hogy hibák maradtak a fordításban. Emellett a magyar fordítás nem is követi feltétlenül az eredeti angol nyelvű dokumentumon végrehajtott jövőbeli változtatásokat. Ezért a fordítás nem tekinthető normatív W3C dokumentumnak. A dokumentum normatív, mindenkori legújabb, hivatalos, angol nyelvű változatát lásd a W3C megfelelő weblapján: http://www.w3.org/TR/owl-test/
Megjegyzések a fordításhoz:
1.) A fordítással kapcsolatos olvasói észrevételeket a fordító e-mail címére kérjük.
2.) A fordító a saját megjegyzéseit feltűnően elkülöníti a dokumentum szövegében.
3.) A fordítással kapcsolatos további információkat, valamint a terminológiai kérdések diszkusszióját lásd a Köszönetnyilvánítás és megjegyzések a magyar fordításhoz c. mellékletben.
4.) A W3C Magyar Irodája a lehetőségek szerint lefordíttatja az OWL-ra és az RDF-re vonatkozó W3C ajánlások legtöbb dokumentumát. Ha tehát egy lefordított dokumentumból olyan OWL/RDF dokumentumra történik hipertext-hivatkozás, mely magyar változatban is rendelkezésre áll, akkor a megfelelő link általában a magyar változatra mutat. A kivételt azok a hivatkozások képezik, amelyeknek a W3C szándékai szerint mindenképpen az eredeti dokumentumra kell mutatniuk.

W3C

Az OWL Web Ontológia Nyelv –
Tesztsorozat

W3C Ajánlás, 2004. Február 10.

Jelen verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-test-20040210/
Legutolsó verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/owl-test/
Előző verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-test-20031215/
Szerkesztők:
Jeremy J. Carroll, HP <jjc@hpl.hp.com>
Jos De Roo, AGFA,<jos.deroo@agfa.com>

Kérjük, kövesse figyelemmel a dokumentum eredeti angol nyelvű változatára vonatkozó hibajegyzéket, mert ez normatív korrekciókat is tartalmazhat.

Ez a normatív verzió egy összetett dokumentum. Azok a nem normatív, angol nyelvű verziók, amelyek egyetlen HTML fájlból állnak, három méretben állnak rendelkezésre: közepes, nagy, és extra méretű változatban. A dokumentumban szereplő tesztek is hozzáférhetők ilyen nem normatív formátumban, mint az Elfogadott tesztek "zip" archívuma, és a Test Web site.

A dokumentumról további fordítások is rendelkezésre állnak.


Absztrakt

Ez a dokumentum az OWL Web Ontológia Nyelv implementációinak a tesztelésére kidolgozott, a Web Ontológia Munkacsoport által hivatalosnak elfogadott tesztsorozatot tartalmazza és ismerteti. Az ebben szereplő teszt-szcenáriók legtöbbje az OWL nyelv korrekt használatát és konstrukcióinak formális jelentését illusztrálja. Más tesztlépések a Munkacsoport által vizsgált nyitott OWL kérdések megoldását illusztrálják. A dokumentum specifikálja továbbá az OWL dokumentumok és dokumentum-ellenőrző eszközök megfelelőségét is.

A dokumentum státusa

Ezt a dokumentumot a W3C Tagjai és más érdekelt résztvevők ellenőrizték, és az Igazgató W3C Ajánlásként hitelesítette. Az Ajánlás elkészítésével a W3C célja és szerepe az, hogy ráirányítsa a figyelmet a specifikációra, és elősegítse annak széles körű alkalmazását. Ez megnöveli a Web használhatóságát, és javítja a Weben történő együttműködést.

Ez a dokumentum annak a hat részből álló W3C Ajánlásnak egyik része, mely az OWL Web Ontológia Nyelvet szabványosítja. Ezt az Ajánlást a W3C Szemantikus Web Munkaprogramja keretében a Web Ontológia Munkacsoport dolgozta ki, és 2004. február 10. dátummal publikálta. (Lásd a Munkaprogram-nyilatkozatot és a Munkacsoport Alapszabályát.)

Az OWL konstrukciójának a dokumentumok korábbi verziójában leírt változatát jelentősen átdolgozták, s ez a konstrukció kielégíti a Munkacsoport technikai követelményeit. A Munkacsoport megvizsgálta az összes beérkezett észrevételt, és elvégezte a szükséges javításokat. Az Ajánlástervezet óta a jelen Ajánlás megszületéséig a dokumentumon végrehajtott módosításokat a változtatási napló részletezi.

A Munkacsoport szívesen fogadja az észrevételeket a public-webont-comments@w3.org (E-mail archívum) címén, az idevágó technológiák általános vitáját pedig a www-rdf-logic@w3.org (E-mail archívum) címén folytatja.

Rendelkezésre áll egy konszignáció az ismert alkalmazásokról.

A W3C listát vezet továbbá azokról a felfedett szabadalmi igényekről is, amelyek ehhez a munkához kapcsolódnak.

Ez a szekció a dokumentumnak a publikáláskor érvényes státusát rögzíti. Más dokumentumok hatálytalaníthatják ezt a dokumentumot. A legújabb W3C publikációk listája, valamint e technikai riport utolsó kiadása megtalálható a W3C technikai riportok indexében, a http://www.w3.org/TR/ alatt.


Tartalomjegyzék


1. Bevezetés

Az OWL Web Ontológia Nyelv definíciójának részeként a Web Ontológia Munkacsoport a fejlesztők rendelkezésére bocsát egy tesztsorozatot is. Ez a dokumentum a tesztsorozathoz tartozó tesztlépéseket (teszt-szcenáriókat, teszt-eseteket) mutatja be. Ezek a teszt-esetek példaként és magyarázatként is szolgálnak az OWL normatív definíciójához [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis]; a jelen dokumentum ennek kiegészítéseként is felfogható.

Ez a dokumentum csak egyik komponense a Web Ontológia Munkacsoport által fejlesztett OWL Web Ontológia Nyelv leírásának. Az OWL Áttekintés dokumentum javasolt olvasási sorrend című szekciója ismerteti ezeket a komponenseket, valamint az egymáshoz való viszonyukat.

A jelen dokumentum leírja a különböző teszt-típusokat, és azt a formátumot, amelyben a tesztek megjelennek. A teszt-gyűjteményeket alternatív formátumokban is közreadjuk. Ezeket úgy építettük fel, hogy alkalmasak legyenek az OWL fejlesztők mindennapi munkájához, akár még az olyan, erősen teszt-orientált fejlesztési folyamatokban is, mint az Extrém programozás (Extreme Programming [XP]). A dokumentum megadja, továbbá, a teszt-adatok alternatív formáit megjelenítő, un. Manifest fájlok formátumát.

Az informatív függelékekben ez a dokumentum bemutatja az ilyen tesztek készítésének és elfogadásának a folyamatát is.

Megjegyzések a fordításhoz:

Ez a dokumentum – már a tartalomjegyzékében is – hipertext hivatkozásokat tartalmaz olyan aldokumentumokra, amelyek a konkrét teszteket írják le. Mivel ezekben lényegében csak OWL és RDF/XML-kódok szerepelnek, amelyeket nem lehet, és nem is szabad lefordítani, ezért a fordítás nem érinti ezeket az aldokumentumokat. A címeik magyar fordítását azonban a fődokumentum tartalomjegyzékében megadtuk, de itt a cím könnyű azonosíthatósága érdekében az eredeti angol címet is feltüntettük.

1.1. Megfelelés és átfogás

Az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis dokumentum alapján különböző megfelelési szinteket definiálunk ebben a dokumentumban.

A tesztlépések azonban nem alkotnak átfogó megfelelési tesztsorokat az OWL számára, minthogy ezek nem reagálnak több fontos problémára. Ez a dokumentum így nem is tekinthető az OWL komplett specifikációjának.

A tesztek azonban megvilágítják a problémák feloldását, és illusztrálják az OWL névtér kifejezéseinek használatát és jelentését.

Az alapvető tesztek mellett közlünk, un. "egyéb" teszteket is olyan problémákra, amelyek közül egyesek a szakirodalomban és a korábbi rendszerekben, mások pedig az OWL Full komplett implementációjában merültek fel.

2. A tesztcsomag tartalma (Normatív)

A teszt-esetek készítőinek a tesztsorokhoz az alábbi komponensekből álló tesztcsomagot kell szállítaniuk. [Az OWL tesztjéhez szállított csomag elemei az itt megadott linkeken keresztül érhetők el – a ford.]

Megjegyzés: Az egyéb fájlok, amelyek nem képezik a tesztcsomag kötelezően szállítandó részét, megtalálhatók a webhely első szintű URL-jein.

2.1. Normatív státus

A tesztcsomag komponensei közül a normatív tesztek ebben a dokumentumban itt szerepelnek. A csomag egyéb részei csak informatív jellegűek. Maga az ajánlás dokumentum is informatív, kivéve a megfelelési definíciókat, a teszt-adatokat (amelyek RDF/XML-ben vannak megírva [RDF Szintaxis]), valamint a segéd-dokumentációt.

2.2. Extrahitelességi tesztek

Az ebben a dokumentumban szereplő tesztek többségével kapcsolatban a Web Ontológia Munkacsoport úgy látja, hogy van megfelelő implementációs tapasztalat, de van néhány olyan teszt, amelynek a hatékony implementácója különösen nehéz. Ezeket extrahitelességi teszteknek nevezzük. Az ilyen tesztek az OWL szemantikáját mutatják ugyan, de olyan opciókat is alkalmazhatnak, amelyek nincsenek még elég széles körben implementálva ahhoz, hogy a tesztek mindig megfelelően együttműködjenek a tesztelt implementációval.

Az extrahitelességi tesztek tipikus esetei az OWL Full álkövetkezmény tesztek és konzisztencia tesztek, mivel a szokásos OWL Full implementációk ellenőrzik ugyan a helyes következményeket de nem tudják ellenőrizni a fals következményeket.

Ebben a dokumentumban az extrahitelességi teszteket "EC" címkével, a manifest fájlokban pedig status EXTRACREDIT címkével jelöljük meg.

A státus neve jelzi: egyetlen implementációtól sem lehet elvárni, hogy sikeresen futtassa az ilyen teszteket, vagy hogy általuk valóban extrahitelessé is váljék.

3. Teszt-típusok (Normatív)

Minden teszt egy vagy több RDF/XML dokumentumból és egy Manifest (teszt meta-adat) fájlból áll. Ha egyetlen dokumentum alapján tesztelünk, akkor a tesztek csak ennek a dokumentumnak néhány tulajdonságát jelzik, amikor a dokumentumot OWL tudásbázisként vizsgáljuk. A kettő vagy több dokumentummal végzett tesztek már a viszonyokat is kijelzik a dokumentumok között, amikor a dokumentumokat OWL tudásbázisokként vizsgáljuk.

A Manifest fájl nevét ManifestNNN.rdf formában írjuk, ahol az NNN helyén a teszt sorszáma áll. Ez meta-adatokat tartalmaz (RDF-ben), amelyek megadják a teszt típusát és leírják magát a tesztet.

A meta-adatok jelzik továbbá minden egyes teszt, és az abban szereplő minden egyes dokumentum nyelvi szintjét. Minden RDF/XML dokumentum számára csak egy nyelvi szint van megadva: OWL Lite, OWL DL vagy OWL Full, ahogyan azt az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis dokumentum szintaktikai szabályai definiálják. A szemantikai teszteknél egy vagy két nyelvi szint van megjelölve. Amikor egy ilyen tesztnél az OWL Full nyelvi szint van megjelölve, akkor a teszt mindig az RDF-kompatibilis modell-elméleti szemantikára vonatkozik, (lásd az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis dokumentumban). Ha pedig egy szemantikai tesztnél a nyelv szintje OWL Lite vagy OWL DL, akkor ez mindig a Közvetlen modell-elméleti szemantikára vonatkozó teszt (ugyancsak lásd az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis dokumentumban). Amikor (ez utóbbi esetben) OWL Lite a megjelölt szint, akkor a közvetlen szemantikai teszt az OWL Lite alnyelv szűkebb szemantikájára korlátozódik.

Néhány teszt megköveteli, hogy az adattípus-leképezés, [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis] bizonyos adattípusokat támogasson, vagy éppen ne támogasson. Ezt jelzik az adott tesztek. Emellett a tesztek megjelölik a többi adattípust is, amelyet használnak, függetlenül attól, hogy az adattípus-leképezés támogatja-e ezeket, vagy sem. Az xsd:integer és az xsd:string adattípusokat [XML Séma adattípusok] azonban nem jelölik meg a tesztek, akkor sem, ha használják, vagy a támogatását igénylik, hiszen ezeket amúgy is kötelezően támogatni kell.

3.1. Az OWL névtér helytelen használatának tesztjei

Ezek a tesztek egyetlen dokumentumot használnak. Ennek a neve badNNN.rdf. Egy ilyen dokumentumban az OWL névtérnek olyan lokális néven keresztül történő használata fordul elő, amely az OWL Ajánlásban nincs definiálva. Egy OWL szintaxis-ellenőrzőnek ilyenkor egy figyelmeztetést KELL kiírnia.

Megjegyzés: Ezeket a teszteket arra tervezték, hogy segítsék a DAML+OIL fejlesztések OWL-ra történő átvitelét, ezért a fals lokális neveket a DAML+OIL névteréből választották ki.

3.2. Következmény-tesztek

Ezek a tesztek két dokumentumot használnak: az egyiket premisesNNN.rdf-nek, (azaz premisszáknak), a másikat pedig conclusionsNNN.rdf-nek, (azaz konklúzióknak) nevezik. A premises fájlból a következtetés műveletével állítják elő az implementációk a következményt (konklúziót), amely azonos kell hogy legyen a conclusions fájl tartalmával. Az ilyen következmények definícióit az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis] dokumentum ismerteti (lásd pl. az OWL Full következményt).

3.3. Álkövetkezmény-tesztek

Ezek a tesztek is két dokumentumot használnak: premisesNNN.rdf és nonconclusionsNNN.rdf. A nonconclusions fájlt (az álkonklúziókat) a korrekt implementációk nem következtethetik érvényesen a premises (premisszák) dokumentumból. A következmény (entailment) definícióját az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis dokumentum definiálja (lásd az OWL Full következménynél is).

Kivételesen, a test imports-002 egy harmadik dokumentumot is használ.

3.4. Igaz tesztek

Ezek a tesztek egyetlen dokumentumot használnak, és ez a conclusionsNNN.rdf. Itt a konklúziók (conclusions) az OWL szemantikájából következnek [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis]. Ezek a tesztek a Következmény-tesztek speciális esetei, ahol a premisszák üresek.

3.5. OWL önleíró tesztek

Ezek a tesztek szintén csak egyetlen dokumentumot használnak. Ennek a neve is conclusionsNNN.rdf. Az ilyen tesztek szintén a Következmény-tesztek speciális esetei. Itt a konklúziók (conclusions) az OWL Full szemantikájából következnek [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis]. Ezek a tesztek azt illusztrálják, hogy miként lehet az OWL Full-t arra használni, hogy leírjuk vele a nyelv beépített osztályait és tulajdonságait.

3.6. Konzisztencia-tesztek

Ezek a tesztek egyetlen dokumentumot használnak. Ez a consistentNNN.rdf. A dokumentumot konzisztensnek kell hogy elfogadják az implementációk, mert az megfelel az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis dokumentumban definiált konzisztencia feltételeknek (lásd pl. az OWL Full konzisztencia definícióját).

3.7. Inkonzisztencia-tesztek

Ezek a tesztek egyetlen dokumentumot használnak. Ez az inconsistentNNN.rdf. A dokumentumot nem konzisztensnek kell hogy minősítsék az implementációk, mert az nem felel meg az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis dokumentumban definiált konzisztencia feltételeknek (lásd pl. az OWL Full konzisztencia definícióját).

3.8. Importkövetkezmény-tesztek

Ezek a tesztek több mint két dokumentumot használnak. Az egyik a premisesNNN.rdf, a másik a conclusionsNNN.rdf, a többi pedig ilyen neveken szerepel, mint supportNNN.rdf. Úgy tekintjük, hogy a support dokumentumok a premises dokumentum imports klauzúrájában helyezkednek el. A konklúziókat (conclusions) a premisszák (premises) imports klauzúrájából (azaz az import-egyesített premisszákból) vezetik le (következtetik ki) a tesztelt implementációk az [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis] dokumentumban leírt következmény-definíciók alapján. (Lásd az OWL Full következmény definícióját is.)

3.9. Import nyelvi szint-tesztek

Ezek a tesztek két dokumentumot használnak. Az egyiket importsNNN.rdf-nek, a másikat mainNNN.rdf-nek hívjuk. Ezek a tesztek jelzik az interakciót az importált (owl:imports) és a fődokumentum (main) alnyelvi szintjei között.

4. A megfelelőség (Normatív)

4.1. A dokumentum megfelelősége

4.1.1. Szintaktikai megfelelés

Egy OWL Full dokumentum bármilyen RDF/XML dokumentum [RDF Szintaxis].

Egy OWL DL dokumentum egy olyan OWL Full dokumentum, amelynél a megfelelő RDF gráf [RDF Fogalmak] imports klauzúrája [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis] egy OWL DL ontológiaRDF gráf formában.

Egy OWL Lite dokumentum egy olyan OWL Full dokumentum, amelynél a megfelelő RDF gráf [RDF Fogalmak] imports klauzúrája [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis] egy OWL Lite ontológia RDF gráf formában.

4.1.2. Szemantikai megfelelés

Egy D OWL Lite vagy OWL DL dokumentum OWL DL konzisztens egy T adattípus-leképezéssel, ha és csak akkor, ha létezik olyan I absztrakt OWL interpretáció T-re, amelynél I kielégít egy D-nek megfelelő, olyan O absztrakt ontológiát, mely szétválasztott szókészletű. (Lásd [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis]).

Egy D OWL Full dokumentum OWL Full konzisztens egy T adattípus-leképezéssel, ha és csak akkor, ha létezik olyan I OWL Full interpretáció T-re amelynél I kielégíti az összes RDF gráfot egy olyan import-egyesített kollekcióban, mely egy D-nek megfelelő RDF gráfot tartalmaz.

4.2. A dokumentum-ellenőrző megfelelősége

Ebben a szekcióban a KELL, NEM SZABAD, CÉLSZERŰ szavakkal, és -HAT -HET végződésű kifejezésekkel jelöljük a megfelelés előírt szintjét, rendre az angol MUST, MUST NOT, SHOULD és MAY szavaknak megfelelően, ahogyan azt az [RFC 2119] szabvány értelmezi.

4.2.1. A szintaxis-ellenőrző

Egy OWL szintaxis-ellenőrző beolvas egy dokumentumot, és eredményként visszaad egy szót, a Lite, DL, Full, vagy az Other valamelyikét.

A visszaadott értéknek az alábbiak valamelyikének KELL lennie:

Lite
Ha az input dokumentum egy OWL Lite dokumentum.
DL
Ha az input dokumentum egy OWL DL dokumentum, de nem OWL Lite dokumentum.
Full
Ha az input dokumentum egy OWL Full dokumentum de nem OWL DL dokumentum.
Other
Ha az input dokumentum egy OWL Full dokumentum.

Továbbá, egy OWL szintaxis-ellenőrzőnek egy figyelmeztetést CÉLSZERŰ kiadnia, ha a dokumentumnak megfelelő RDF gráf [RDF Fogalmak] bármi olyan URI hivatkozást tartalmaz, mely a http://www.w3.org/2002/07/owl# prefix-szel kezdődik, kivéve azokat, amelyek az OWL RDF Sémájában szerepelnek. [RDF Schema for OWL].

Egy OWL szintaxis-ellenőrzőnek CÉLSZERŰ jeleznie azokat a hálózati hibákat, amelyek az imports klauzúra összeállítása közben előfordulnak.

4.2.2. A konzisztencia-ellenőrző

Egy OWL konzisztencia-ellenőrző beolvas egy dokumentumot, és eredményként visszaad egy szót, a Consistent, Inconsistent vagy Unknown valamelyikét.

Egy OWL konzisztencia-ellenőrzőnek CÉLSZERŰ jeleznie azokat a hálózati hibákat, amelyek az imports klauzúra összeállítása közben előfordulnak.

Egy OWL konzisztencia-ellenőrzőnek CÉLSZERŰ biztosítania olyan eszközt, amellyel meg tudja adni (pl. a támogató dokumentációjában történő felsorolással) azokat az adattípusokat, amelyeket támogat az adattípus-leképezése [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis].

Egy OWL konzisztencia-ellenőrzőnek biztosítania KELL olyan eszközt, amellyel meg tudja adni (pl. egyik segéd-dokumentációjában) azt a modell-elméleti szemantikát [OWL Szemantika és absztrakt szintaxis], amelyet támogat (tehát a Közvetlen vagy az RDF-kompatibilis modell-elméleti szemantikát).

Egy OWL konzisztencia-ellenőrzőnek megbízhatónak KELL lennie, tehát csak akkor SZABAD Consistent választ adnia, amikor a vizsgált dokumentum konzisztens, és csak akkor SZABAD Inconsistent választ adnia, ha a vizsgált dokumentum nem konzisztens a konzisztencia-ellenőrző adattípus-leképezésével.

Ha a vizsgált dokumentum olyan adattípusokat használ, amelyeket az OWL konzisztencia-ellenőrző nem támogat, akkor KIADHAT egy erre vonatkozó figyelmeztetést.

Egy OWL konzisztencia-ellenőrzőt akkor lehet komplettnek és befejeződőnek tekinteni, ha elegendő (de véges) számítási erőforrás (CPU ciklusok és memória), valamint hálózati hibáktól mentes környezet rendelkezésre állása esetén, mindig vissza tud adni egy Consistent, vagy egy Inconsistent minősítést. Kimutatták, hogy az OWL Lite és DL esetén mindig konstruálható egy komplett és befejeződő konzisztencia-ellenőrző (mivel ezek az alnyelvek eldönthetők), ugyanakkor az OWL Full esetén ez nem lehetséges, minthogy ez a nyelv nem eldönthető. [Practical Reasoning].

Egy OWL konzisztencia-ellenőrző adattípus-leképezésének minimálisan támogatnia kell az xsd:integer és az xsd:string adattípusokat [XML Séma adattípusok].

NEM CÉLSZERŰ, hogy egy OWL konzisztencia-ellenőrző Unknown választ adjon vissza. (Bár ez néha elkerülhetetlen, mégis egy nem kívánatos válasz.)

Az OWL konzisztencia-ellenőrzőknek négy különböző megfelelési osztályát definiálták:

Az OWL Lite konzisztencia-ellenőrző olyan OWL konzisztencia-ellenőrző, mely egy OWL Lite dokumentumot kezel inputként, és Közvetlen modell-elméleti szemantikát használ.

Az OWL DL konzisztencia-ellenőrző olyan OWL konzisztencia-ellenőrző, mely OWL DL dokumentumot kezel inputként, és Közvetlen modell-elméleti szemantikát használ.

Az OWL Full konzisztencia-ellenőrző olyan OWL konzisztencia-ellenőrző , mely OWL Full dokumentumot kezel inputként, és RDF-kompatibilis modell-elméleti szemantikát használ.

Egy OWL Full konzisztencia-ellenőrző adattípus-leképezésének a minimumon kívül támogatnia kell még az rdf:XMLLiteral adattípust is [RDF Fogalmak], lásd: [RDF Szemantika].

Egy Teljes OWL Lite konzisztencia-ellenőrző olyan OWL Lite konzisztencia-ellenőrző, amelyik komplett és befejeződő.

Megjegyzés: Egy OWL Full konzisztencia-ellenőrző jelezheti, hogy egy OWL DL dokumentum inkonzisztens, ugyanakkor egy OWL DL-ellenőrző ugyanezt a dokumentumot konzisztensnek minősítheti (például: hasonlítsuk össze a Thing-005 tesztet a Thing-004 teszttel, vagy az AnnotationProperty-001 tesztet az AnnotationProperty-002 teszttel). Minden OWL DL konzisztencia-ellenőrző egyben OWL Lite konzisztencia-ellenőrző is.

Megjegyzés: Egy Teljes OWL Lite konzisztencia-ellenőrző VISSZAADHAT egy Unknown választ egy OWL Lite dokumentumra abban az esetben, ha a futása során a számítástechnikai erőforrásainak korlátait túllépte.

Megjegyzés: Az a szóhasználat, hogy 'teljes' (complete) ebben a szekcióban követi a leíró logikai közösség konvencióit. Más közösségekben a 'teljes' minősítést gyengébb értelemben használják (a logikai következtető rendszerek inkonzisztencia detektálására utalva).

5. Egy OWL Implementáció tesztelése (Informatív)

5.1. OWL szintaxis-ellenőrző

Amikor egy OWL szintaxis-ellenőrzőnek bármilyen teszt fájlt megadunk, vissza kell adnia a megjelölt eredményt. Ez az extrahitelességi tesztekre is vonatkozik.

5.2. OWL konzisztencia-ellenőrző

Egy OWL konzisztencia-ellenőrző a megfelelő konzisztencia és inkonzisztencia-tesztekkel ellenőrizhető. Itt azokat a teszteket nevezzük "megfelelőnek", amelyek megfelelő szintűek, és amelyek adattípusait támogatja az adott ellenőrző. A teszt szintje jelzi az alkalmazott modell-elméleti szemantikát, amely eltérhet a fájl szintjétől. Például: a Thing-004 teszt egy OWL DL fájlt tartalmaz, mely consistent egy OWL DL konzisztencia-tesztre, de inconsistent egy OWL Full konzisztencia-tesztre.

Egy OWL konzisztencia-ellenőrző megfelelő adattípus-támogatással rendelkezik egy teszthez, ha az alábbi két feltételnek megfelel:

Ha egy OWL Lite konzisztencia-ellenőrző, amelynek megfelelő az adattípus támogatása, beolvas egy OWL Lite konzisztencia-tesztet, akkor egy Consistent vagy egy Unknown választ kell hogy generáljon.

Ha egy OWL DL konzisztencia-ellenőrző, amelynek megfelelő az adattípus támogatása, beolvas egy OWL DL vagy OWL Lite konzisztencia-tesztet, akkor egy Consistent vagy egy Unknown választ kell visszaadnia.

Ha egy OWL Full konzisztencia-ellenőrző, amelynek megfelelő az adattípus támogatása, beolvas egy OWL Full konzisztencia teszt, akkor egy Consistent vagy egy Unknown választ kell generálnia.

Az ezeknek megfelelő inkonzisztencia teszteknek egy Inconsistent vagy egy Unknown választ kell produkálniuk.

Egy teljes OWL Lite konzisztencia-ellenőrző lehetőleg ne adjon vissza Unknown választ OWL Lite konzisztencia- vagy inkonzisztencia-tesztekre, függetlenül a nem támogatott adattípusoktól.

A fenti korlátozások az extrahitelességi tesztekre is vonatkoznak. Az a konzisztencia-ellenőrző, amelyik korrekt (vagyis nem Unknown) választ ad, elnyeri az extrahitelességet.

6. Manifest (teszt meta-adat) fájlok (Informatív)

A Manifest fájlok követik azt az RDF sémát, amelyet az RDF Test Cases [RDF Tesztek] céljára dolgoztak ki.

Ezeket bővítették néhány új tulajdonsággal és típussal, amelyeket az OWL Teszt Ontológia deklarál (ennek URL-je: http://www.w3.org/2002/03owlt/testOntology).

Specifikusan minden tesztnek megvan a maga Manifest fájlja. Ezt egy olyan URI hivatkozás azonosítja, amelyet a Manifest fájl URL-jéből és a test elemből állítanak össze.

A tesztnek explicite egy RDF típusa (rdf:type-ja) van, mely a következők valamelyike:

otest:NotOwlFeatureTest
Az OWL névtér helytelen használatára vonatkozó teszt.
otest:PositiveEntailmentTest
Következmény-teszt.
otest:NegativeEntailmentTest
Álkövetkezmény-teszt.
otest:TrueTest
Igaz teszt.
otest:OWLforOWLTest
OWL önleíró teszt.
otest:ConsistencyTest
Konzisztencia-teszt.
otest:InconsistencyTest
Inkonzisztencia-teszt.
otest:ImportEntailmentTest
Importkövetkezmény-teszt.
otest:ImportLevelTest
Import nyelvi szint-teszt.

Itt az otest névtér-prefix kiterjesztése http://www.w3.org/2002/03owlt/testOntology#, az rtest-é pdig: http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/testSchema#

A teszt-tulajdonságok a következők:

A teszt eredeti szerzőjének nevét a dc:creator tulajdonság értéke mutatja (lásd [Dublin Core]).

A teszt leírását ([XHTML] jelöléssel) az rtest:description tulajdonság értéke adja meg.

Egy téma az [OWL nyitott kérdések] listájáról, (ha van ilyen a tesztben) az rtest:issue tulajdonság értékeként szerepel.

Az OWL névtér egy megfelelő nyelvi opcióját (ha van ilyen a tesztben) az otest:feature tulajdonság értéke hordozza.

Azon input dokumentumok azonosítóját, amelyek a teszt-adatokat tartalmazzák, vagy egyedül az rtest:inputDocument tulajdonság értéke, vagy pedig együtt, az rtest:premiseDocument és az rtest:conclusionDocument tulajdonság értéke reprezentálja. A következmény-tesztekhez szükséges kisegítő fájlt, amelyet az Importkövetkezmény-teszt, az Import nyelvi szint-teszt és a test imports-002 teszt használ, az otest:importedPremiseDocument tulajdonság értéke nevezi meg.

Az alnyelvi megfelelési szintek, amelyeket mind a fájlokhoz, mind pedig a tesztekhez meg kell adni, az otest:level property tulajdonság értéke jelöli meg. Ennek értéke minden egyes dokumentum számára a következők egyike: otest:Full, otest:DL vagy otest:Lite vagy otest:Other. Minden egyes teszthez meg van adva egy vagy két szint. Ha a teszt otest:Lite szintű, akkor az implicit módon otest:DL szintű tesztként is használható.

A teszthez használt adattípusokat vagy az otest:usedDatatype tulajdonság segítségével, vagy pedig ennek altulajdonságaival, konkrétan az otest:supportedDatatype vagy otest:notSupportedDatatype segítségével adjuk meg. Ezek azt jelzik, hogy a teszt csak akkor érvényes, ha a tesztelt alkalmazás adattípus-leképezése támogatja, illetve nem támogatja a tulajdonság értékeként megadott adattípusokat.

A teszt rtest:status tulajdonsága a teszt státusát mutatja az A. függelékben megadott folyamat értelmében. Ennek értékei (szintjei) a következők lehetnek:

APPROVED (Elfogadott)
Ez azt jelzi, hogy a tesztet elfogadta a Web Ontológia Munkacsoport, és elvárja, hogy az eszközfejlesztők implementálják a tesztben szereplő funkcionalitást.
EXTRACREDIT (Extrahitelességi)
Ez azt jelzi, hogy a tesztet elfogadta a Web Ontológia Munkacsoport, de nem várja el, hogy az eszközfejlesztők implementálják a tesztben szereplő funkcionalitást.
PROPOSED (Javaslat)
Azt jelzi, hogy a teszt elfogadásra vár.
OBSOLETED (Elévült)
Azt jelenti, hogy a tesztet, mely korábban PROPOSED vagy APPROVED státusú volt, most már nem tekintik megfelelőnek.
REJECTED (Visszautasított)
A Web Ontológia Munkacsoport visszautasította a tesztet (azaz: nem használható).

7. OWL Tesztek (Normatív)

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

7.3. Járulékos leíró logikai tesztek

Ezek a tesztek olyanok, amelyek a szakirodalomból ismeretesek (például [Heinsohn et al.]), vagy olyan tesztsorozatokból valók, amelyeket a Network Inference cég bocsátott a rendelkezésünkre, vagy olyanok, amelyeket a Munkacsoport fejlesztett ki.

Az alábbi járulékos névtér-prefixet használjuk ebben a szekcióban:

oiled
http://oiled.man.example.net/test#

A névtér-deklarációknál használatos N3 szintaxisban [N3] ezt így adjuk meg:

Névterek:
@prefix oiled: <http://oiled.man.example.net/test#> .

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

7.4. Egyéb tesztek

Ezek olyan tesztek, amelyek nem illenek bele egyik kategóriába sem. Ezek közül egyesek az OWL Útmutatóból valók, míg mások az OWL olyan, egyéb aspektusait érintik, amelyekkel formális problémaként nem foglalkozott a Munkacsoport.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

7.5. Extrahitelesség

Nincsenek olyan várakozások, hogy az implementációk sikeresen tudják majd futtatni a jelen a szekcióban említett teszteket, vagy hogy ezek futtatása által ténylegesen is extrahitelessé válnak.

A szándék itt lényegében az volt, hogy illusztráljuk az OWL szemantikáját, különösen az OWL Full-ét (ahogyan azt az OWL Szemantika és absztrakt szintaxis dokumentum definiálja), azzal a kiemelt céllal, hogy kimutassuk: ki lehet jelenteni az OWL nyelvben olyan dolgokat, amelyekről nem célszerű feltételezni, hogy az implementációk teljesen meg is értik.

Tartalomjegyzék

A. függelék: Tesztek készítése, elfogadása, módosítása (Történet, Informatív)

Ez a függelék leírja azt a folyamatot, amelyet ennek a tesztsorozatnak a fejlesztéséhez használtak.

A.1. A teszt elkészítése

A teszteket a Munkacsoport tagjai készítik. Egy (opcionális) teszt szerkesztő program segíti ezt a munkát. Az elkészült teszteket azután a test Web site megfelelő mappájába helyezik el. Ez a művelet a CVS segítségével, a W3C CVS szerveréhez való hozzáférés útján történik.

Elkészülésekor a teszt automatikusan a 'PROPOSED' (Javaslat) státusba kerül. A teszt szerzője előállít egy Manifest fájlt (teszt-metaadatfájlt) az új teszt mappájában. Ez a fájl azonosítja:

A.2. A teszt elfogadása

Az elnök belátása szerint az egyedi tesztek, tesztcsoportok a Munkacsoport elé kerülnek a heti távkonferenciák, vagy személyes összejövetelek során.

A tesztek a Munkacsoport döntése alapján 'APPROVED' (Elfogadott), vagy 'EXTRACREDIT' (Extrahitelességi) státusba kerülnek.

A Munkacsoport a döntésénél figyelembe veheti a teszttel kapcsolatos kedvező kritikákat és/vagy implementációs riportokat, és több más befolyásoló tényezőt is.

Ha a Munkacsoport elfogadja a tesztet, akkor azt a teszt-esetek dokumentumába is felveszik.

A Munkacsoport elutasíthatja a tesztet, mely esetben annak státusa 'REJECTED' (Visszautasított) lesz. Ez nem jelenti azt, hogy az ellenkezőjét viszont elfogadták. Egy technikailag korrekt teszt elutasításának lehetnek stilisztikai, vagy más indokai is.

Teljes mértékben a munkacsoport belátására van bízva, hogy elfogadja-e a tesztet, vagy sem, függetlenül attól, hogy az megfelel-e az itt leírt folyamatnak vagy az OWL munka-anyagainak.

Új információk fényében, illetve az elnök belátásától függően, a Munkacsoport felülvizsgálhatja bármelyik korábbi döntését, bármelyik teszt-esettel kapcsolatban. Az 'OBSOLETED' (Elévült) státus használható annak jelölésére, hogy a tesztet már nem tekintik megfelelőnek.

A.3. A teszt módosítása

A szerkesztők szerkesztői változtatásokat eszközölhetnek a javasolt, vagy a már elfogadott teszteken. Az ilyen változtatások az alábbiak lehetnek:

B. függelék: Stilisztikai preferenciák (Informatív)

Az alábbi stilisztikai szabályok alkalmazását preferálja a Munkacsoport. E szabályok egyike sem kötelező érvényű, de a tesztek szerzőinek tudniuk kell, hogy könnyebb konszenzust elérni a munkacsoportban, ha követik ezeket a szabályokat.

B.1. Az RDF/XML használata

A teszteket RDF/XML-ben kell megfogalmazni.

Az alábbi RDF/XML nyelvtani szabályok [RDF Szintaxis] nem kerülnek alkalmazásra:

  1. Tulajdonság-attribútumok.
  2. rdf:parseType="Resource".

B.2. Az xml:base használata

A teszt és Manifest fájloknak rendelkezniük kell egy xml:base attribútummal [XMLBASE] a doc (dokumentum) elemben. Ez a dokumentum preferált URL-jét mutatja, amelyről az ténylegesen letölthető.

Azok a fájlok, amelyek nem tartalmaznak relatív URI-ket, elhagyhatják az xml:base attribútumot.

B.3. Az .rdf fájlnév-kiterjesztés

A Test and Manifest fájlokhoz ".rdf" fájlnév kiterjesztést kell használnunk, az URI referenciákhoz viszont nem szabad. Az az URL, amelyet az xml:base deklarációban használunk, nem tartalmazhat fájlnév-kiterjesztést.

B.4. Az "example" domain-név használata

A Test és Manifest fájlokban található minden URL-nek ténylegesen létező Web erőforrásra kell mutatnia, kivéve azokat, amelyek olyan domain neveket használnak, amelyeknek "example" az utolsó előtti komponensük (mint például "http://www.example.org/ontology#prop").

B.5. A copyright-nyilatkozat

Minden teszt-fájlban XML kommentárként el kell helyezni az alábbi copyright nyilatkozatot:

<!--
  Copyright World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of
  Technology, European Research Consortium for Informatics and 
  Mathematics, Keio University).
 
  All Rights Reserved.
 
  Please see the full Copyright clause at
  <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software.html>

  $Id: Overview.html,v 1.9 2004/02/10 15:29:21 sandro Exp $
-->

B.6. A teszt leírása

A teszt leírásának:

A leírást XML kommentárként be kell építeni minden teszt-fájlba, RDF tartalomként pedig a Manifest fájlba.

B.7. A könyvtári struktúra

Azokat a teszteket, amelyek főként valamilyen OWL osztályra vagy tulajdonságra vonatkoznak, olyan könyvtári mappában kell elhelyezni, amelyet az adott osztály vagy tulajdonság lokális nevéből képzett névvel azonosítunk.

Azon tesztek könyvtári mappáját, amelyek valamely speciális OWL problémakörre vonatkoznak (lásd: [OWL nyitott kérdések]), a problémakör (issue) sorszáma után kell elnevezni. Pl. az I3.4 név azt jelzi, hogy a teszt a nyitott kérdések listájában 3.4 sorszám alatt szereplő problémát/szituációt teszteli.

B.8. A teszt sorszámozása

Minden mappa 001-től folyamatosan emelkedő sorszámú teszteket kell hogy tartalmazzon.

Egy mappában nem lehet két olyan teszt, amelynek ugyanaz a sorszáma.

Egy tesztben szereplő minden fájl nevének tartalmaznia kell a teszt sorszámát a név végén, a kiterjesztés előtt.

A fájlnév többi részének a teszt típusához kötődő konvenciót kell követnie.

Megjegyzés: Az APPROVED (Elfogadott) státusú tesztek a mappában nem szükségszerűen jelennek meg folyamatos sorszámozással.

Megjegyzés: Ez eltér az RDF Core test-esetek számozási konvenciójától.

B.9. A teszt-adatok triplet formája

Az elfogadott és a javasolt teszteket mind RDF/XML-ben (ez a normatív formájuk), mind pedig tripletek formájában be kell mutatni. A tripletek alany, állítmány és tárgy részből álló elemi állítások, hasonlóan az N-triples formátumhoz, amelyet az [RDF Tesztek] esetében is használunk. Az OWL esetén azonban még az alábbi járulékos konvenciók is használatosak:

A teszt-adat fájlokban mindenütt használhatók az alábbi prefixek:

rdf
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
owl
http://www.w3.org/2002/07/owl#
xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
first
Az első fájl URL-je egy # karakterrel megtoldva. Az első fájl neve premisesNNN.rdf, badNNN.rdf, consistentNNN.rdf, inconsistentNNN.rdf vagy importsNNN.rdf a teszt-típustól függően. (Nincs alkalmazásban az igaz tesztek és az OWL önleíró tesztek esetén).
second
A második fájl URL-je egy # karakterrel megtoldva. A második fájl neve conclusionsNNN.rdf, nonconclusionsNNN.rdf vagy mainNNN.rdf a teszt típusától függően.

N3 szintaxisban (amelyet a névtér-deklarációkban használunk [N3]) a fenti első négy névtér-prefix így jelenik meg:

Névterek:
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

A többi névteret explicit módon fel kell sorolni a teszt-adatokban.

Tartalomjegyzék


D. Köszönetnyilvánítás (Informatív)

Jeremy Carroll köszönetét fejezi ki Oreste Signore-nak, vendéglátójának a W3C Olasz Irodájánál, valamint az Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo"-nál, mely a Consiglio Nazionale delle Ricerche alintézménye, és ahol Jeremy vendégkutatóként dolgozik.

Az alább felsorolt munkatársak szolgáltatták a teszteket ehhez a dokumentumhoz: Sean Bechhofer, Ian Horrocks, Peter F. Patel-Schneider, Jeff Heflin, Dan Connolly, the Guide editors, Jonathan Borden, Charles White, Martin Dürst, Masayasu Ishikawa, Jim Hendler, Herman ter Horst, Dave Reynolds, valamint a szerkesztők.

Ian Horrocks jelentősen hozzájárult a dokumentumnak a A megfelelőség című szekciójához.

Sandro Hawke készítette a tests results weblapot, mely nagy segítséget jelentett a dokumentum "Ajánlattervezet" fázisában.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik tesztriportokat adtak, vagy észrevételeikkel segítették az "Ajánlattervezet" kidolgozását: Ken Baclawski, Sean Bechhofer, Ian Dickinson, Michael Grove, Sandro Hawke, Ian Horrocks, Minsu Jang, Gary Ng, Mehrdad Omidvari, Bijan Parsia, Peter F. Patel-Schneider, Dave Reynolds, Rob Shearer, Evren Sirin, Charles White and Youyong Zou. Azokat is köszönet illeti, akik segítettek azoknak a rendszereknek a kidolgozásában, amelyekkel (többek között) ezt a technikai riportot is elkészíthettük.

Ez a dokumentum azoknak a széles körű eszmecseréknek és egyeztetéseknek az eredménye, melyeket a Web Ontológia Munkacsoporton, mint egészen belül folytattunk. A résztvevők ebben a munkacsoportban: Yasser alSafadi, Jean-François Baget, James Barnette, Sean Bechhofer, Jonathan Borden, Stephen Buswell, Jeremy Carroll, Dan Connolly, Peter Crowther, Jonathan Dale, Jos De Roo, David De Roure, Mike Dean, Larry Eshelman, Jérôme Euzenat, Tim Finin, Nicholas Gibbins, Sandro Hawke, Patrick Hayes, Jeff Heflin, Ziv Hellman, James Hendler, Bernard Horan, Masahiro Hori, Ian Horrocks, Jane Hunter, Rüdiger Klein, Natasha Kravtsova, Ora Lassila, Deborah McGuinness, Enrico Motta, Leo Obrst, Mehrdad Omidvari, Martin Pike, Marwan Sabbouh, Guus Schreiber, Noboru Shimizu, Michael K. Smith, John Stanton, Lynn Andrea Stein, Herman ter Horst, David Trastour, Frank van Harmelen, Bernard Vatant, Raphael Volz, Evan Wallace, Christopher Welty, Charles White, Frederik Brysse, Francesco Iannuzzelli, Massimo Marchiori, Michael Sintek and John Yanosy.

E. függelék: Változtatások az Ajánlástervezet óta

Ez a szekció leírja azokat a változtatásokat, amelyek az OWL Test Cases Proposed Recommendation (Ajánlattervezet státusú) dokumentum, és a jelenlegi (Ajánlás státusú) dokumentum megjelenése között történtek az anyagon.

Az OWL-lal és az RDF Szemantikával való konzisztencia megteremtése érdekében a data type map (adattípus-leképezés) kifejezést használjuk a datatype theory (adattípus-elmélet) kifejezés helyett. Ez a javítás több helyen is előfordult, beleértve a miscellaneous-204, miscellaneous-205 és az I5.8-012 tesztek leírását is. Ez utóbbi módosítás következményeként kisebb szövegváltoztatásokra is sor került.

Időszerűsített hivatkozások az RDF és OWL dokumentumokra.

Egy bekezdés beszúrása a 4.2.2 szekció végéhez, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy egy OWL Full konzisztencia-ellenőrző adattípus-leképezésének (minthogy ez az RDF szemantika adattípus-leképezése is) támogatnia KELL az rdf:XMLLiteral adattípust. Ez a módosítás explicitté teszi azt a követelményt, amely az Ajánlattervezetben még csak implicitként szerepelt. Az OWL Full konzisztens dokumentum definíciójában egy link cseréjével tisztázásra került, hogy az ilyen dokumentum adattípus-leképezését az RDF Szemantika definiálja.

Ennek következményeképpen egy explicit hivatkozást vezettünk be az RDF Szemantika dokumentumra. (Ez a hivatkozás még csupán implicit volt az Ajánlattervezetben).

Egy hiba kijavítására került sor a miscellaneous-205 teszt meta-adataiban, mely nem alkalmazható az OWL Full-ra, minthogy ez rdf:XMLLiteral adattípust igényel. Ez a változtatás látható a teszt fejlécében is, ahonnan kitöröltük a "Full" szót.

Ez a hiba az OWL Test dokumentum Előzetes ajánlattervezet és Ajánlattervezet fázisában még viszonylag jóindulatúnak tűnt:

F. függelék: A hivatkozások listája

Normatív

[OWL Szemantika és absztrakt szintaxis]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Szemantika és absztrakt szintaxis, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Peter F. Patel-Schneider, Pat Hayes, and Ian Horrocks. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: http://www.w3.org/TR/owl-test/ .
[RDF Fogalmak]
Az RDF Erőforrás Leíró Keretrendszer alapfogalmai és absztrakt szintaxisa, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Graham Klyne és Jeremy J. Carroll. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/ .
[RDF Szintaxis]
Az RDF/XML szintaxis specifikációja (Átdolgozott kiadás), W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Dave Beckett. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ .
[RDF Szemantika]
Az RDF Szemantikája, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztő: Patrick Hayes. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: http://www.w3.org/TR/rdf-mt/ .
[RFC 2119]
RFC 2119 - Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. S. Bradner, IETF. March 1997. This document is http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt.
[RDF Schema for OWL]
http://www.w3.org/2002/07/owl. Mike Dean, ed. World Wide Web Consortium.
[XML Séma adattípusok]
XML Schema Part 2: Datatypes.. Paul V. Biron and Ashok Malhotra, eds. W3C Recommendation 02 May 2000. Latest version is available at http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

Informative

[RDF Tesztek]
Az RDF Tesztsorozata, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Jan Grant és Dave Beckett. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: http://www.w3.org/TR/rdf-testcases/ .
[OWL Útmutató]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Útmutató, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Michael K. Smith, Chris Welty, Deborah L. McGuinness. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: http://www.w3.org/TR/owl-guide/
[OWL Áttekintés]
Az OWL Web Ontológia Nyelv – Áttekintés, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Deborah L. McGuinness and Frank van Harmelen. A mindenkori legújabb verzió angol eredetiben: http://www.w3.org/TR/owl-features/ .
[DAML+OIL]
DAML+OIL (March 2001) Reference Description. Dan Connolly, Frank van Harmelen, Ian Horrocks, Deborah L. McGuinness, Peter F. Patel-Schneider, and Lynn Andrea Stein. W3C Note 18 December 2001. Latest version is available at http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference.
[Dublin Core]
http://dublincore.org/documents/
[N3]
Primer: Getting into RDF & Semantic Web using N3 Tim Berners-Lee, Dan Connolly
[OWL nyitott kérdések]
Web Ontology Issue Status. Michael K. Smith, ed. 26 Feb 2003.
[W3C CVS]
Use of CVS in W3C (member-only link). Henrik Frystyk Nielsen, Gerald Oskoboiny. 2002.
[XHTML]
XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language, W3C Recommendation, S. Pemberton et al., 26 January 2000.
Available at: http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126
[XMLBASE]
XML Base, J. Marsh, Editor, W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 27 June 2001. This version of XML Base is http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlbase-20010627/. The latest version of XML Base is at http://www.w3.org/TR/xmlbase/.
[Practical Reasoning]
Practical reasoning for expressive description logics, I. Horrocks, U. Sattler, and S. Tobies, 1999, in Proc. of LPAR'99, vol. 1705 of LNAI.
[XP]
Extreme Programming Explained: Embrace Change, Kent Beck. 5 Oct 1999. Addison-Wesley. ISBN 0201616416.
[Heinsohn et al.]
AI 68 (1994) pp367-397.
[DIMACS]
Satisfiability Suggested Format challenge@dimacs.rutgers.edu Found at ftp://dimacs.rutgers.edu/pub/challenge/satisfiability/doc/satformat.tex May 8, 1993.
[DL 98 Systems Comparison]
DL Systems Comparison at 1998 International Workshop on Description Logics (DL 98). Peter F. Patel-Schneider, Ian Horrocks. June, 1998.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!